Algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Sombrero Marketing: Sombrero Marketing, ingeschreven bij de KvK onder nummer 84258462.
Bedrijf: De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument: De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Sombrero Marketing voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Sombrero Marketing en de Opdrachtgever.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sombrero Marketing, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Sombrero Marketing en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
1.5 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Sombrero Marketing  zijn overeengekomen.
1.6 Indien Sombrero Marketing  niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sombrero Marketing  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen en/of offertes

 • Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 • Alle aanbiedingen en/of offertes van Sombrero Marketing zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.
 • Alle aanbiedingen en/of offertes van Sombrero Marketing zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.
 • De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.
 • Sombrero Marketing kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Sombrero Marketing daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sombrero Marketing  anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Sombrero Marketing niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Sombrero Marketing .

Artikel 4. Duur overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Sombrero Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sombrero Marketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sombrero Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sombrero Marketing worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sombrero Marketing zijn verstrekt, heeft Sombrero Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4 Sombrero Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sombrero Marketing is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Sombrero Marketing kenbaar behoorde te zijn.
5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Sombrero Marketing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sombrero Marketing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Sombrero Marketing de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Sombrero Marketing daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
6.4 In afwijking van lid 3 zal Sombrero Marketing geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Sombrero Marketing kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Sombrero Marketing is niet verantwoordelijk voor eventuele illegale praktijken van door Sombrero Marketing opgeleverde websites.
7.2 Sombrero Marketing is niet aansprakelijk mits een door Sombrero Marketing geleverde website gehackt wordt.
7.3 Sombrero Marketing is niet aansprakelijk voor down tijd van een door Sombrero Marketing geleverde website. (down tijd = geen visuele zichtbaarheid op het internet door problemen bij de host)
7.4 Sombrero Marketing is niet aansprakelijk voor e-mail verkeer welke loopt via de site van de klant, Sombrero Marketing adviseert hosting en sluit deze af voor een systeem met cms in andere gevallen sluit de klant deze zelf af, het e-mail verkeer loopt via het systeem van de host en daar is Sombrero Marketing niet voor aansprakelijk, maar biedt hulp bij het oplossen hiervan.
7.5 Sombrero Marketing is niet aansprakelijk voor activiteiten op de externe webserver aangaande webruimte, via een door Sombrero Marketing geleverd cms systeem maar ook andere door de klant gebruikte systemen kan de webruimte vol raken, de klant is zelf verantwoordelijk voor de extern gehuurde webruimte en website verkeer hierop. Door het vol raken van de webruimte of dataverkeer kan al dan niet e-mail verkeer of website bezoek gestagneerd worden. De webhosting en het gekozen pakket is geplaatst bij een hosting bedrijf hiervoor is Sombrero Marketing niet verantwoordelijk, maar bied hulp bij het oplossen hiervan.
7.6 Sombrero Marketing bouwt een nieuwe website conform browser compatibiliteit op dat moment, browsers veranderen en kunnen hiermee de functionaliteit beïnvloeden, hiervoor is Sombrero Marketing niet aansprakelijk.
7.7 Sombrero Marketing is aansprakelijk op grond van de overeenkomst met de klant, beperkt tot een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot de overeengekomen prijs. Het bedrag kan echter nooit hoger zijn dan de overeengekomen prijs.
7.8 Sombrero Marketing  is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Sombrero Marketing . Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt Sombrero Marketing zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
9.2 Alle door Sombrero Marketing verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Sombrero Marketing worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
9.3 Sombrero Marketing behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Opzegging

10.1 Beide partijen kunnen te allen tijden de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met reden omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
10.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Sombrero Marketing naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van de opzegging.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

11.1 Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Sombrero Marketing  bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
11.2 Voorts is Sombrero Marketing  bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Sombrero Marketing omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Sombrero Marketing kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sombrero Marketing kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

11.3 Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
11.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Sombrero Marketing  op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
11.5 Indien Sombrero Marketing  de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Sombrero Marketing  niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
11.6 Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Sombrero Marketing  geleden schade.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

12.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Sombrero Marketing.
12.2 Indien een klacht gegrond is zal Sombrero Marketing de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 13. Honorarium

13.1 Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument zijn het Honorarium en/of de tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
13.2 Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf zijn het Honorarium en/of tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
13.3 De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
13.4 Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Sombrero Marketing.
13.5 Van alle bijkomende kosten zal Sombrero Marketing  tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 14. Wijziging honorarium

14.1 Indien Sombrero Marketing  bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Sombrero Marketing  gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
14.2 Indien Sombrero Marketing  het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
14.3 Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Sombrero Marketing rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Sombrero Marketing alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

14.4 De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

14.5 Sombrero Marketing  zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Sombrero Marketing  zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 15. Betaling

15.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand.
15.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
15.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

15.4 Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Sombrero Marketing  aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

15.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16. Gemaakte kosten

16.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17. Overmacht

17.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Sombrero Marketing opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Sombrero Marketing niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
17.2 Indien Sombrero Marketing bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Sombrero Marketing gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
17.3 Een tekortkoming kan niet aan Sombrero Marketing of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
17.4 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sombrero Marketing geen invloed kan uitoefenen en waardoor Sombrero Marketing niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 18. Garanties

18.1 De overeenkomst tussen Sombrero Marketing en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Sombrero Marketing  garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.
18.2 De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
18.3 Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Sombrero Marketing , na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
18.4 Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.
18.5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Sombrero Marketing in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
18.6 De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Sombrero Marketing geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 19. Onderzoek en reclame

19.1 De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen zeven dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
19.2 Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen zeven dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Sombrero Marketing gemeld te worden.
19.3 Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen zeven dagen na ontdekking ervan aan Sombrero Marketing gemeld te worden.
19.4 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
19.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Sombrero Marketing  binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.
19.6 Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 20. Vrijwaring

20.1 De Opdrachtgever vrijwaart Sombrero Marketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
20.2 Indien Sombrero Marketing uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Sombrero Marketing zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sombrero Marketing en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 21. Verjaringstermijn

21.1 Voor alle vorderingen jegens Sombrero Marketing en de door Sombrero Marketing (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 22. Privacy en cookies

22.1 De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Sombrero Marketing verstrekt, zal Sombrero Marketing zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
22.2 Sombrero Marketing  handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Sombrero Marketing  zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
22.3 De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
22.4 Bij het bezoeken van de website kan Sombrero Marketing  informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
22.5 De informatie die Sombrero Marketing  verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
22.6 Sombrero Marketing  mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
22.7 Sombrero Marketing  mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
22.8 Het is Sombrero Marketing  niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
22.9 Sombrero Marketing  zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
22.10 De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
22.11 De Opdrachtgever gaat akkoord dat Sombrero Marketing de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Artikel 23. Wijziging algemene voorwaarden

23.1 Sombrero Marketing heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
23.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
23.4 Sombrero Marketing  zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
23.5 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
23.6 Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 24. Toepasselijk recht

24.1 Op elke overeenkomst tussen Sombrero Marketing en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.